Werken met manbak of werkplatform per 01-07-2020

Geachte relatie,

Middels deze brief willen wij u informeren over de aanstaande wijziging in de wet- en regelgeving omtrent de inzet en het gebruik van een werkbak of werkplatform in de kraan voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte.

Deze wijziging zal ingaan vanaf 1 juli 2020 en stelt extra voorwaarden aan u als opdrachtgever.

Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of -platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als opdrachtgever?

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het in beginsel niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Artikel 7.23d van het Arbobesluit geeft de mogelijkheid om in bepaalde uitzonderingssituaties toch een werkbak of werkplatform in te kunnen zetten.

De uitgangspunten voor u als werkgever / opdrachtgever zijn als volgt:

Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer:

  • de werkzaamheden vanuit een werkbak of werkplatform verricht worden op moeilijk bereikbare plaatsen, en
  • er redelijkerwijs geen ander geschikt en toegestaan arbeidsmiddel of werkmethode beschikbaar is om die plaats veilig te bereiken.

Daarnaast zijn er strikte voorwaarden gesteld aan u als werkgever / opdrachtgever:

  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan, waarbij is aangegeven dat er geen andere veilige werkwijze mogelijk is en dat de werkzaamheden op de locatie overeenkomstig met het werkplan veilig kunnen worden verricht.
  • Het werkplan moet worden opgesteld door de werkgever en de locatie moet door de werkgever worden beoordeeld of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
  • Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • De werkgever dient de werkzaamheden minimaal 2 dagen voor aanvang te melden bij inspectie SZW via het meldpunt. www.inspectieszw.nl/melden
  • Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
  • Voor de uitvoering van de werkzaamheden is nu ook gesteld dat het verboden is om met werkzaamheden aan te vangen wanneer er geen ondertekend en goedgekeurd werkplan is.

Let op! Het verzorgen van het werkplan, het verkrijgen van goedkeuring en het aanmelden van de werkzaamheden is de taak van u als de opdrachtgever voor de werkzaamheden. Dit betekent dat onze kraanmachinisten geen werkzaamheden mogen en zullen verrichten wanneer u niet aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Kunt u ondersteuning vragen bij het opstellen van het werkplan?

Het verzorgen van het werkplan, het verkrijgen van goedkeuring en het aanmelden van de werkzaamheden is de taak van u als de opdrachtgever voor de werkzaamheden.

Echter kunt u altijd een kraanleverancier of andere deskundige betrekken bij het opstellen van het werkplan wanneer u als de opdrachtgever niet ervaren en/of voldoende deskundig bent.

Op de website van het Arboportaal van het ministerie SZW (www.arboportaal.nl) kunt u vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van de “Leidraad werkbak / werkplatform” voor werkgevers dat als stappenplan dient ter bepaling of de inzet van de werkbak / werkplatform gerechtvaardigd is. In deze leidraad vindt u een nadere toelichting op de verschillende stappen en mogelijkheden voor het opstellen van het werkplan.

U blijft ten alle tijden verantwoordelijke voor de uitwerking en het resultaat van het werkplan.

Overtredingen en boetes

Inspectie SZW kan, bij de constatering dat er geen goedgekeurd schriftelijk werkplan is opgesteld en/of wanneer de werkzaamheden niet juist en tijdig zijn aangemeld, de werkzaamheden stil laten leggen en (hoge) bestuurlijke boetes uit delen.

De inspectie kan tevens, in het geval van twijfel, het oordeel van de gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige herroepen en het werkplan laten afkeuren.

Deze bestuurlijke boetes zijn in alle gevallen voor u als werkgever.

Waar vindt u de officiële wettekst en uitleg?

De gehele wettekst en toelichting bij het gewijzigde artikel 7.23d van het Arbobesluit kunt u inzien in het staatsblad 2020-135 en via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html.

Tot slot

Wij kunnen helaas niet anders dan concluderen dat dit Arbobesluit een grote impact heeft op de werkzaamheden met een werkbak. Wij steunen dan ook de pogingen van onze branchevereniging om deze onwenselijke situatie werkbaar te maken.